سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه عظیمی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، گروه گیاه پزشکی
کمال احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی،گروه گیاه پ

چکیده:

شته ها از لحاظ اقتصادی یکی از مهم‌ترین آفات کشاورزی در نقاط مختلف جهان می‌باشد در سال‌های اخیر برخی شته ها از قبیل شته باقلا ،Aphis fabae شته پنبه Aphis gossypii و شته سبز هلو Myzus persicae از آفات مهم در بیشتر در گلخانه ها و کشتزارها محسوب می‌شود .دشمنان طبیعی مختلفی شامل شکارگرها، پارازیتوئیدها و پاتوژنها روی این آفات فعالیت می‌کنند . سن های شکاری مانند سن شکار گر Deraeocoris lutescens جایگاه ممتازی در کنترل بیولوژیکی شته ها دارند . در این تحقیق ابتدا سن شکار گر و شته های مذکور در شرایط آزمایشگاهی داخل اتاقک رشد با درجه حرارت ۲۵ -۱ درجه سانتی‌گراد ، رطوبت نسبی ۶۰+۱۰ درصد و ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی پرش داده شد. سپس ترجیح غذایی سن شکارگر از شته های مذکور در شرایط آزمایشگاهی فوق بررسی شد طبق نتایج حاصل، بیشترین ترجیح غذایی شکارگر به ترتیب روی پوره های سن ۳یا ۴ روزه شته باقلا ۷۳/۲±۱/۸ عدد شته پنبه ۶۱/۴±۳/۳ عدد و شته سبز هلو ۴۶/۰±۲/۶ مشاهده شد.