سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن یاران پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
منصور سراجوقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

کشت مخلوط الگوی اقتباس شده ازسیستمهای پایدار طبیعی گیاهان ازجملهمراتع است که نشان میدهد طبیعت همواره ترکیب گونه ها را برحالت تک گونه ای ترجیح می دهد به منظور ارزیابی ذرت و ماش سبزVigna radiate L.) درتک کشتی و مخلوط آزمایشی درتابستان ۸۹ درمرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار انجام شد تراکم بوته با سه سطح ۶و۸و۱۰ بوته درمتر مربع برای ذرت دانه ای رقم ۶۰۴ s.c و۳۰و۲۰و۱۰ بوته درمترمربع برای ماش رقم پرتو درکرت های اصلی و ۵ سطح نسبت اختلاط ذرت – ماش شامل ۱۰۰:۰ و۲۵:۷۵ و ۵۰:۵۰و۲۵:۷۵و۰:۱۰۰ درکرت های فرعی قرارگرفتند نتایج بدست آمده موید آن بود که نسبت اختلاط ۷۵:۲۵ ذرت ماش به عنوان نسبت اختلاط برتر تعیین شد که در این نسبت اختلاط بیشترین عملکرد بیولوژیک ذرت ۴/۰۴ کیلوگرم درمتر مربع و عملکرد بیولوژیک ماش ۵۳/۲۵ گرم درمتر مربع را درکشت مخلوط به خود اختصاص داد. بررسی شاخصهای ارزیابی کشت مخلوط نیز نشان داد که این نسبت درتراکم متوسط D2P2 نسبت به برابری زمین معادل ۱/۵۸ بالاتر ازتک کشتی و سایرتیمارهای مخلوط قرارگرفت.