سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی رحیمی – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی، مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران ا
محمد محمودیان شوشتری – استاددانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در سالهای اخیر، مساله تراوش آب در خاک، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. در محیط متخلخل، آب به طورطبیعی در جهت کاهش انرژی پتانسیل که ناشی از اختلاف در فشار و تراز است، جریان مییابد و از قانون دارسی پیروی م یکند. امروزه روشهای عددی نقش مهمی در علوم آب ایفا میکنند. دو روش عددی متداول، المانهای محدود و تفاوتهای محدود هستند. هر دو روش قابلیت استفاده در مد لسازی یک، دو و سه بعدی را دارند. از رایانه و به کمک نرمافزارهایی که بر پایه روشهای عددی هستند، در مد لسازی و حل مساله تراوش استفاده میشود. امروزه برنامهها و نرمافزارهای متعددی برای مد لسازی و حل کردن مساله تراوش در دسترس هستند. برای مثال میتوان نرمافزارSeep/w را نام برد که به کمک روش المانهای محدود به حل مسائل میپردازد. هدف از این پژوهش، تعیین پارامترهای تراوش مانند بار آبی کل در هر نقطه از یک مقطع دو بعدی از سد کرخه، با استفاده از نرمافزارSeep/w مقایسه آ نها با دادههای اندازهگیری شده واقعی است. در نهایت آنالیز تراوش از سد کرخه بیا نگر همگرایی نسبتا خوبی بین نتایج نرمافزار Seep/w دادههای واقعی است وخطای مد لسازی به کمک روش آماریRMSE محاسبه شد و در پایان راهکارهای کاهش خطا ارائه شده است.