سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوشین زندی سوهانی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب

چکیده:

یکی از عوامل ایجاد کننده تعادل در عکس العمل های دشمنان طبیعی و میزبانهایشان تداخل همزیست نام دارد این پدیده که نوعی رقابت درون گونه ای محسوب می گردد، باعث کاهش کارایی جستجوگری دشمنان طبیعی در یک لکه میزبانی می گردد. در این مطالعه تاثیر تراکم های مختلف حشرات بالغ کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata برروی تراکم ثابت ۱۵۰ عدد شته خرزهرهAphis nerii در یک دوره ۱۲ ساعته روشنایی در دمای۲±۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵±۷۰ درصد مورد بررسی قرار گرفت. تراکم ۱ ۲٬ ٬ ۴و ۸ عدد کفشدوزک به طور تصادفی از کلنی پرورش انتخاب گردید و در پتری های حاوی شته قرار داده شد. برای هر تراکم ۱۰ تکرار در نظر گرفته شد. نتایج این آزمایشات که در فروردین سال ۱۳۹۰ در شرایط آزمایشگاهی انجام شد، نشان داد که رابطه بین لگاریتم تراکم کفشدوزک و لگاریتم قدرت جستجوگری، خطی بوده و ضریب تداخل( m ) کفشدوزک ۸۲۷/۰- محاسبه گردید. منفی بودن ضریب تداخل نشان دهنده این موضوع است که تراکم بعنوان یک عامل وابسته به انبوهی اثرخود را بروز می دهد و هرچه تعداد کفشدوزک ها در لکه افزایش پیدا کند، قدرت جستجوگری آنها کاهش یافته است. در تراکم های بالاتر، کفشدوزک ها مدت زمان بیشتری را در برخورد با بقیه افراد موجود در لکه صرف می کنند و این برخوردها زمان جستجوگری برای طعمه را کاهش می دهند