سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات رقابتی گندم و یولاف وحشی بر خصوصیات گیاهی ، در تراکم های و میزان مصرفی۱۳۸۸ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با – نیتروژن مختلف در سال زراعی ۸۹ر ، چهار تکرار در شوشتر اجرا شد. فاکتور های آزمایش شامل میزان نیتروژن در سطح ( ۱۰۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم درهکتار) و تراکم یولاف وحشی (Avena Ludoviciana)درپنج سطح ۰،۲۰،۴۰،۸۰،۱۶۰بوته درمترمربع بود. نتایج آزمایش نشان داد که ارتفاع یولاف وحشی در هر سه میزان نیتروژن، در مراحل اولیه رشد کمتر و در مراحل پایانی رشد بیشتر از گندم بود. افزایش میزان نیتروژن هم چین سبب افزایش برگ و بیوماس یولاف وحشی می شود . زمان بسته شدن کانوپی در یولاف وحشی سریع تر از گندم است. بیشترین مقدار کاهش عملکرد دانه گندم حدود ۴۸ درصد بود که در تراکم ۱۶۰ بوته یولاف وحشی در میزان ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده شد.