سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم فرزانه – دانشجوی رشته کشاورزی
سیدحسین نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
حسین آرویی –
امین میرشمسی –

چکیده:

اثرهتروزیس برروی ۸۱هیبریدگوجه فرنگی حاصل ازتلاقی دارای آلل ۹ لاین گوجه فرنگی که شامل Super ch (P1), Peto early ch (P2), Mobile (P3), Super larbana (P4), V.F Jina (P5), Peto early kh (P6), Super Star P7), Coshin 2274 (P8) and Primoga (P9) بودند صورت گرفت تفاوت معنی دار بالایی بین ژنوتیپ ها مشاهده شد بیشترین مقدار هتروزیس کل براساس میانگین والدین به ترتیب درصفت ارتفاع نشا ۱٫۲۱ قطرساقه ۰٫۰۶ تعدادروز تا ۵۰درصد جوانه زنی بذر ۰٫۱۱- و تعدادروزتا ۵۰درصد ظهورگیاهچه ۵٫۵۴- بود بیشترین مقدار درصد هتروزیس درتعدادروز تا ۵۰درصد جوانه زنی بذر ۱۷٫۸۶% تعداد روز تاظهور ۵۰درصد گیاچه ۱۲٫۸۸% ارتفاع نشا ۱۳٫۴۸% و درقطرنشا ۱۰٫۱۲% بود بهترین والد با بالاترین ترکیب پذیری عمومی درکلیه صفات والد P7 بود والد P1 درکلیه صفات به جز ارتفاع نشا دارای کمترین مقدارترکیبی پذیری عمومی بود.