سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه پیش بین – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد کنشلو – استادیار دانشکده نفت، معدن، ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از بین روش های کریجینگ روش کریجینگ همراه با روند بیرونی (KED) ابزار مفیدی برای تخمین است. که حالت خاصی از کریجینگ عام (UK) می باشد. این روش، این جازه را به ما می دهد که متغیرهای هدف را بواسطه ی متغیرهای کمکی تخمین بزنیم. در زمین آمار وقتی که متغیرها همبستگی کمی از خود در فضا نشان دهند تخمین این متغیرها در ناحیه مورد مطالعه با اطلاعات ثانویه ای که در همان منطقه به طور کامل نمونه برداری شده، بهبود می یابد. که این اطلاعات ثانویه با استفاده از کریجینگ همراه با روند بیرونی ارتباط داده می شوند. در این مطالعه از داده های عیار آهن که در کل منطقه در دسترس بودند به عنوان داده های کمکی برای تخمین داده های عیار وانادیم به عنوان داده های اصلی در منطقه کوه پنج اسنفاده شده است. سرانجام نتایج اعتبار سنجی روش کریجینگ همراه با روند بیرونی با رگرسیون خطی ساده نشان داد که روش کریجینگ همراه با روند بیرونی منجر به تخمین بهتری نسبت به روش رگرسیون خطی ساده شده است. در این مقاله برای اعتبار سنجی روش ها از دو شاخص خطای میانگین (ME) و خطای جذر مربع میانگین (RMSE) استفاده شده است.