سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرسول رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور واحد اصفهان
حسین صلواتی – استادیار دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور واحد اصفهان
ناهید توکلی – استادیار دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور واحد اصفهان

چکیده:

روش های تصفیه ی گوناگونی برای حذف آلاینده های آلی مانندرنگهای صنعتی، در پساب صنایع نساجی استفاده می شوند. در بین این روشها، فرآیند فوتوکاتالیزور از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اکثر ترکیبات آلی را به طورکامل تجزیه کرده و به مواد معدنی مانند آب، دی اکسید کربن و اسیدهای معدنی تبدیل می کند . از این فرآیند در حضور تابش فرابنفش و امواج فراصوت، استفاده می شود. نانوفوتوکاتالیزور H3PW12O40/γ-Al2O3 به روش الحاقی تهیه شد و از طریق تکنیک های مختلفی مانند FT-IR, XRD ,SEM و UV-Vis شناسایی گردید. در این تحقیق فعالیت فوتوکاتالیزوری و سونوکاتالیزورینانوکامپوزیت H3PW12O40/γ-Al2O3 از طریق تخریب رنگهای مختلف )ردامین، سولفونیل قرمز، متیلن آبی، فوشین( در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر عوامل مختلفی نظیر مدت زمان تابش، مقدار فوتوکاتالیزور، میزان اکسیژن دهی، PH و … نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که PH نقش بسیار مهمی در کارایی تخریب رنگ دارد.