سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ازاده احمدی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
ایرج جباری – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه رازی-کرمانشاه

چکیده:

نیمرخ طولی بستر یا خط بزرگترین شیب رودخانه نسبت به محور افق از ویژگی های مهم حوضه ها است که درحقیقت منحنی تغییرات طولی بستر رودخانه برحسب ارتفاع را نشان می دهد. بررسیهای نیمرخ طولی رودخانه ها در بسیاری از جنبه های کاربردی مانند مهار سیل،کیفیت و کارایی مخازن سدها ، آبخیزداری و… اهمیت میابد.در این بررسی داده های پایه ای برای تحلیل اشکال نیمرخ طولی با اندازه گیری ارتفاع رودخانه ها-از منشا تا مصب- و طول آنها با استفاده از نقشه های پایه موجود انجام گرفته است.برای این روش از توبع ریاضی استفاده گردید و نیمرخ طولی هر رودخانه با یکی از توابع توانیY = axbو لگاریتمیY = a log XنماییوخطیY = a-bX تشریح می شوند. کهYارتفاع یاX و (H/H0 طول رودخانه یاa, b و (L/L0 ضرایبی هستند که مستقل و برای هر نیمرخ جداگانه تعیین می شوند.بررسیها نشان می دهند که نیمرخ طولی هر رودخانه با یکی از توابع چهارگانه قابلبرازش اند.شاخص تعقر برای نیمرخهای طولی یاCa=A1/A2 معرفی و در تحلیل نتایج از آن استفاده شده است.در این مقاله تاثیر سازندهای زمین شناسی ،عوامل زمین ریخت شناسی و زمین ساختی بر نیمرخهای طولی رودخانه های حوضه گاماسیاب بررسی شده است. بالا آمدگی زمین ساختی،سنگ شناسی،ریخت شناسی، اقلیم و… از عوامل موثر بر توابع فوق الذکرند که با استفاده از آنها نوع تحول ریختی حوضه گاماسیاب بررسی و نتایج تحلیلی آن آورده شده است.