سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا فولادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
هادی معاضد – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

تالاب هورالعظیم در جنوب غربی ایران در استان خوزستان در مرز ایران و عراق قرار گرفته است. در سال ۱۳۷۷ ایران شروع به ساخت بزرگترین سد بر روی رودخانهی کرخه نموده، این رودخانه یکی از بزرگترین منابع آبی مرداب هورالعظیم است که جهت آبیاری ۳۲۰۰۰۰ هکتار از اراضی دشت خوزستان طراحی شده است. این مطالعه با هدف بررسی تحولات کمی آبهای ورودی در طول یک دوره ی آماری مشخص به تالاب هورالعظیم در سه ایستگاه هیدرومتری حوضه آبریز کرخه (هوفل، نیسان، حمیدیه ) صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین آبدهی رودخانه کرخه در ایستگاه هیدرومتری حمیدیه در دورههای قبل و بعد از بهرهبرداری سد کرخه تفاوت معنی داری وجود دارد