سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تبریز
محمد فخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تبریز
یاسمین دوزدوزانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

چکیده:

منارهها از جمله بناهایی هستند که از دیرباز در ایران وجود داشتهاند و در ادوار مختلف کارکردهای متفاوتی داشتهاند.وجود میل و مناره بر سر راه کاروانیان، نشان از وجود آبادانی بوده است. پس از اسلام نیز وجود مناره بیانگر وجود مسجد بوده است. با گذر زمان و پیشرفت فنون ساخت، شیوهی ساخت و معماری آنها نیز به تکامل رسیده است. ساخت میل و مناره از قرن دوم هجری به بعد دوباره رونق میگیرد و در دورهی سلجوقی به اوج تکامل خود میرسد. در این پژوهش منارههایی که در بازهی زمانی مربوط به سبک رازی ساخته شدهاند بررسی میشوند. روش تحقیق در این پژوهش بهصورت استفاده از منابع کتابخانهای بوده است و سپس میلها و منارههای مورد مطالعه در جدولی قرار داده شدهاند و به روش تحلیلی ، از لحاظ عملکرد، ابعاد و اندازه، شکل و تزئینات و …. مورد مقایسه قرار گرفتهاند. در نهایت هدف از ساخت میلها و منارهها، شباهتها و تفاوتهای منارهها در سبک رازی عنوان میشود؛ تا بتوان از این رهیافت، در طراحی و ساخت بناهای امروزی نظیر منارهی مساجد و نشانههای شهری استفاده نمود