سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و
محمد شاهمیری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ت
حمیدرضا رضایی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهرا
زهرا صادقیان – استادیار پژوهشگاه صنعت نفت ایران

چکیده:

دراین تحقیق، پودرهای زیرکونیایی با استفاده از هیدروکسید استات زیرکونیوم در یک فرآیند سل ژل سنتز گردیده و در دماهای مختلف بررسی شده اند. پودرهای حاصله با استفاده از تحلیلگرهای طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) ، آنالیزهای توزین حرارتی و حرارتی افتراقی (TG/DTA) ، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که این فرایند منجر به تشکیل فاز زیرکونیای تتراگونال با درجه تبلوری بالا در دمای ۸۰۰ºC شده و سپس درگستره دمایی ºC (1200-800) ساختار به فاز زیرکونیای منوکلینیک تبدیل شده است. نتایج بدست آمده از تحلیلگر تعیین مساحت سطح ویژه (SBET) هم نشان می دهد که با افزایش دمای عملیات حرارتی، مساحت سطح پودرها کاهش و در نتیجه اندازه متوسط ذرات افزایش می یابد. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی هم نشان دهنده آن بود که مورفولوژی پودرهای زیرکونیایی بر اساس دماهای عملیات حرارتی تغییر می کند.