سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، دانشکده مهندسی
علیرضا ذاکری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

پودر نانوساختار آلیاژی حاوی توزیع یکنواختی از عناصر نیکل و مس توسط روش آلیاژسازی مکا نیکی گلوله ها (BMAT) تولید شد. نفوذ دوجانبه عناصر نیکل و مس در یکدیگر توسط روش آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصله از این آنالی ز نشان داد که افزایش زمان آسیاکاری به بیش از ۲۰ ساعت شرایط برای تشکیل محلول جامد نیکل- مس را فراهم می نماید. همچنین مشخص شد که با افزایش زمان عملیات آسیاکاری، اندازه دانه ها و همچنین پارامتر شبکه کاهش مییابد. جهت ارزیابی مورفولوژی و اندازه ذرات پودرهای باقیمانده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردید. از طرفی با استفاده از تهیه برش عرضی از سطح مقطع پودرهای تولیدی و آنالیز عنصری آنها توسط دستگاه میکروآنالیزر (EPMA) ، پدیده نفوذ مکانیکی طی عملیات آسیاکاری به اثبات رسید. نهایتا آنالیز عنصری نشان داد که دستیابی به شکل، اندازه، میکروساختار و توزیع عنصری یکنواخت پودرها با افزایش زمان آسیاکاری میسر خواهد بود.