سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده سامره هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورز
وحیده پیام نور – دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشورگرگان
علی جعفری مفیدآبادی – استادیار دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا علی عرب – استادیار دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

شوری خاک یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولیدات گیاهی می باشد. هدف از انجام این تحقیق تععین مقاومت به شوری Eucalyptus saligna در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه می باشد. اثر ۶ سطح شوری حاصل از نمک کلرید کلسیم (Cacl2) شامل غلظت ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی مولار در سه تکرار بر پایه طرح کاملا تصادفی در شرایط درون شیشه ای در محیط کشت ms بر گونه فوق در آزمایشگاه بیوتکنولوژی گرگان بررسی شد. جهت بررسی واکنش این گونه به شوری حاصل از نمک Cacl2 صفات مختلف جوانه زنی و رویشی از جمله درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، بیوماس کل و شادابی اندام هوایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش غلظت Cacl2 در محیط کشت سبب کاهش مقادیر صفات مورد مطالعه شد. طبق نتایج تحمل این گونه تنها تا غلظت ۱۵۰ میلی مولار بوده و در غلظت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی مولار قادر به جوانه زنی نبوده است.