سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده میقانی مرزنکلاته – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اشرف مهرابی – استادیاران دانشگاه ایلام
علیرضا تاب –

چکیده:

بهمنظور انتخاب ارقام گندم نان متحمل به خشکی درمحیط کشت بافت آزمایشی بصورت فاکتوریل اجرا گردید دراین آزمایش تیمارها شامل ۱۰ رقم گندم نان DH68 سرخه، روشن گوهر زاگرس ورامین سرداری کرخه، چمران و پاوان و سطوح مختلف پلی اتیلن گلایکول ۰و۲/۵-و۵-و۷/۵-و۱۰- بار بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی با ۸تکرار انجام شد و صفاتی نظیر تعدادریشهچه طول ریشه چه طول کلئوپتیل طول ساقه چه و حجم کالوس اندازه گیری شدندن نتایج نشان داد که اثرتنش اسمزی اعمال شده ارقام و خشکی ×ارقام برصفات اندازه گیری شده معنی دار شد ازن تایج حاصل از دو آزمایش می توان به عنوان شاخصهایی درانتخاب ژنوتیپ های متحمل به خشکی استفاده کرد.