سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه درویش زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی –
مهدی مهرپویان –

چکیده:

پژوهش به منظور ارزیابی میزان تحمل پنج رقم گندم آذر۲، الوند، بهار، پیشتاز و زرین نسبت به موادآللوپاتیک ترشح شده از ریشه علف هرز تاج خروس به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن‌تر گیاه چه و وزن خشک گیاه چه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام گندم مورد مطالعه از نظر تمام صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری وجود داشت. در این تحقیق ترشحات ریشه تاج خروس علف باعث کاهش معنی دار جوانه زنی و رشد اولیه ارقام مختلف گندم گردید. از نظر درصد جوانه زنی، آذر۲ حساس‌ترین رقم گندم بود، ولی از نظر صفات مربوط به رشد اولیه از جمله صفت طول ریشه چه تحمل خوبی داشت. هم چنین رقم زرین اگرچه از نظر جوانه زنی متحمل‌ترین رقم بود، ولی از نظر وزن‌تر و وزن خشک گیاه چه به عنوان حساس‌ترین رقم نسبت به ترشحات ریشه تاج خروس شناخته شد. رقم های بهار و پیشتاز نیز از نظر صفت طول ریشه چه، طول ساقه چه متحمل‌ترین ارقام بوده و از نظر وزن‌تر و وزن خشک گیاه چه نیز، رقم پیشتاز به عنوان متحمل‌ترین رقم شناخته شد.