سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده ناهید حجازی – کارشناس ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امیرعباس موسوی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

پژوهش به منظور بررسی میزان تحمل پنج رقم جو نسبت به مواد آللوپاتیک عصاره اندامهای مختلف علف هرزسلمهتره در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاتصادفی در سه تکرار انجام شد که در آن فاکتورهای مورد بررسی شامل ارقام جو در ۵ سطح (فجر ۳۰ ، نصرت، والفجر،ریحان و کویر) و اندام علفهرز در سه سطح برگ، ساقه و ریشه بوده و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .صفات مورد اندازهگیری شامل درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزنتر و وزن خشک گیاهچه بودند. نتایج به دست آمده، دگرآسیبی معنیدار عصاره اندامهای مختلف علفهرز سلمهتره روی جوانه زنی و رشد اولیه جو و واکنش متفاوت ارقام جو مورد بررسی را نسبت به عصاره اندامهای مختلف علفهرز سلمهتره نشان داد. در بین اندامهای مورد بررسی سلمهتره، عصاره برگ بیشترین و عصاره ساقه کمترین تاثیر را در کاهش رشد ارقام جو داشتند. در بین ارقام جو،بیشترین تاثیر عصاره علفهرز سلمه تره روی میزان کاهش صفات وزنتر و درصد جوانهزنی در رقمهای فجر و نصرت مشاهده شد.همچنین بیشترین کاهش طول ساقهچه مربوط به رقم نصرت بود. بنابراین ارقام فجر و نصرت به عنوان حساس ترین ارقام نسبت به مواد آللوپاتیک عصاره سلمهتره شناخته شدند. در مجموع ارقام کویر، ریحان و والفجر از نظر جوانهزنی و رشد اولیه در مقایسه با دو رقم جو فجر و نصرت تحمل بیشتری به مواد آللوپاتیک عصاره علفهرز سلمهتره داشته و در صورت کشت در مزرعه به احتمال زیاد خسارت کمتری از این نظر متحمل خواهند شد.