سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام مهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
فرشته ابراهمیان بلقیس آبادی –
علی احمدزاده شاعرلر –

چکیده:

به منظور بررسی تنش رطوبتی برروی صفات زراعی و مورفولوژیک ده هیبرید دردو آزمایش جداگانه درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار یکی درشرایط بدون کمبود آب و دیگری تنش کمبود آب درمرحله پرشدن دانه درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبعیی مغان اجرا گردید تجزیه واریانس داده ها نشان داد درشرایط بدون تنش اختلاف بین هیبریدها ازنظر صفات عملکرد دانه تعدادروز تا گرده افشانی تعدادروز تا کاکل دهی تعدادروز تا رسیدن تعداددانه درردیف تعدادردیف دانه طول بلال و وزن هزاردانه درسطح احتمال ۱ درصد و صفت تعدادروز تا قهوه ای شدن درسطح احتمال ۵ درصد معن یدار بود درشرایط تنش کمبود آب بین هیبریدها ازنظرصفات عملکرد دانه تعدادروز تا گرده افشانی تعدادروز تا کاکل دهی تعدادروز تا قهوه ای شدن کامل تعدادردیف دانه وطول بلال درسطح احتمال ۱درصد و ازنظر صفت تعدادردیف دانه درسطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود.