سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام لک – استادیار، عضو هیأت علمی گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
مژگان سلطان زاده شوشتری –
ایرج لک زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
معصومه گوهری – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به سطوح مختلف تنش ماندابی در مرحله ساقه رفتن و ارزیابی شاخص های تحمل و حساسیت به تنش، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر مبنای طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال ۸۷-۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز اجرا گردید. ژنو تیپ های گندم (چمران، ویریناک، S -78-11 و S- 80-18 ) در کرت های اصلی و سطوح ماندابی(۰، ۱۰ و ۲۰ روز) در کرت های فرعی قرار داده شدند. بیشترین عملکرد در شرایط شاهد و ماندابی به لاین های S- 80-18 و S -78-11 (با میانگین عملکرد ۴/۰۳ و ۴/۰۲ تن در هکتار) و کمترین آن به رقم ویریناک (با میانگین عملکرد ۳/۰۲ تن در هکتار) تعلق داشت. بیشترین و کمترین عملکرد در تیمارهای ماندابی به ترتیب به تیمارهای شاهد و تنش ۲۰ روز ماندابی مربوط بود شاخص های تحمل و حساسیت به تنش ماندابی TOL ، STI و SSI برای عملکرد دانه محاسبه گردید. در شرایط نرمال، لاین S- 80-18 با عملکرد ۴/۹۹ تن در هکتار و در شرایط تنش ملایم و شدید لاین S -78-11 باعملکرد ۳/۶۸ تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بودند. شاخص STI که دارای بیشترین همبستگی با عملکرد در شرایط نرمال و سطوح مختلف تنش بود به عنوان شاخص برتر معرفی شدند. این شاخص لاین های S -78-11 و S- 80-18 را به عنوان ژنوتیپ های متحمل و رقم ویریناک را به عنوان رقمی حساس به ماندابی مشخص کرد. شاخص های TOL و SSI نیز لاین S -78-11 را متحمل ترین و رقم چمران را حساس ترین ژنوتیپ ها نسبت به تنش ماندابی نشان دادند.