سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود یزدی اباده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
قاسم محمدی نژآد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی –

چکیده:

از مشکلات عمده در بخش کشاورزی کشور مسائل مربوط به آبهای شور و خاکهای شور و سدیمی می باشد به منظور بررسی تثایر تنش شوری بر چند غله آزمایشی در سال ۸۸ بصورت تجزیه مرکب در دو منطقه نرمال و شور در شهرستان سیرجان اجرا شد این آزمایش ها هدرهر منطقه در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در هرمنطقه دارای ۱۰ تیمار و سه تکرار بود و تیمارهای این منطقه اینآزمایش ۱۰ ژنوتیپ گندم نان و گندم دوروم و تریتیکاله بودند و در آخر شاخص ها تحمل به تنش T O L و شاخص میانگین هندسی بهره وری و شاخص حساسیت به تنش و میانگین هارمونیک براساس صفات اندازه گرفته شده محاسبه شدند. طبق شاخص تحمل TOL برای صفت تعداد سنبلچه گندم نان رقم روشن مناسبترین و گندم دوروم تارو ۳ بعنوان نامناسب ترین ژنوتیپ ارزیاب شد.