سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
مسعود قاسمی قهساره – مربی گروه باغبانی دانشگاه رامین (خوزستان)
اکرم بهاروند – دانش آموخته کارشناسی باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور ارزیابی سطوح تحمل به شوری هفت گونه زینتی سینره ،(Pericallis × hybrida) ، اشرفی (Coreopsis grandiflora)، رعنای زیبا (Gaillardia aristata) ، سرخارگل (Echinacea purpurea) گل حنایی ،(Impatiens balsamina) شب بوی خیری (Erysimum cheiri) و قرنفول (Dianthus barbatus) آزمایشی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل ۶ سطح شوری (صفر و ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۶ و ۰/۸ و ۱ درصد کلرید سدیم) بودند. نتایج حاصل نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی به طور معنی داری (۰/۰۵>P) تحت تأثیر سطوح مختلف شوری قرار گرفت. بیشترین درصد تندش در تمام گیاهان درتیمار آب مقطر ( شاهد) بود وبیشترین حد تحمل درا رعنای زیبا و کمترین حد تحمل در گل اشرفی دیده شد به طوری که در رعنای زیبا درصد تندش در بالاترین میزان شوری با شاهد تفاوت معنی داری نداشت. از نظر سرعت تندیدن، در رعنای زیبا حضور نمک به طور معنی داری باعث کاهش سرعت تندش شد اما در سایر گیاهان تا سطح شوری ۰/۸ درصد اثر معنی داری مشاهده نشد.