سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه محمد یوسفی – دانشجوی سابق کارشناسی و عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشگاه
نفیسه مهدی نژاد – دانشجوی سابق کارشناسی و عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنشهای زیست محیطی به ویژه در خلال مرحله جوانه زنی وسبز شدن عامل مهمی در انتخاب آن ها برای کشت شرایط مختلف می باشد. در همین راستا به منظور بررسی اثر شوری بر شاخص های جوانهزنی سه رقم جو، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آم د . ارقام جو شامل: والفجر، ریحان، افضل و سطوح شوری شامل ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار و آب مقطر (شاهد) بود. در این آزمایش درصد جوانه زنی، تعداد ریشه جانبی، طول ریشه چه و طول ساقه چه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری (صفر به ۲۰۰ میلی مولار) کلیه صفات بطور معنی داری کاهش یافتند و طول ساقهچه نسبت به ریشهچه کاهش بیشتری در مقابل تنش شوری نشان داد . ضمن آن که اثر متقابل شوری×رقم در کلیه صفات معنیدار نبود. در بین ارقام مورد آزمایش رقم ریحان تحمل بیشتری نسبت به دو رقم دیگر در مرحله جوانه زنی نشان داد.