سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه محمد یوسفی – دانشجوی سابق کارشناسی و عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه
نفیسه مهدی نژاد – دانشجوی سابق کارشناسی و عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر شوری بر شاخص های جوانه زنی سه رقم جو، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آمد. ارقام جو شامل: والفجر، ریحان و افضل و فاکتور غلظت محلول کلرید سدیم شامل ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار و آب مقطر (شاهد) بود. در این آزمایش درصد جوانه زنی، تعداد ریشه جانبی، طول ریشه چه و طول ساقه چه اندازه گیری شدند. در این مطالعه تمام صفات مورد بررسی تحت تاثیر شوری قرار گرفتند. شوری بر روی تمام صفات تاثیر منفی داری داشت.ضمن آن که اثر متقابل شوری×رقم معنی دار نبود. در بین ارقام مورد آزمایش رقم ریحان تحمل بیشتری نسبت به دو رقم دیگر در مرحله جوانه زنی نشان داد.