سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سلطانی نژاد – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
علی اکبر احسانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

وجود املاح زیاد در خاک یا آب آبیاری، گیاه را با تنش شوری مواجه می سازد. گیاه در محیط شور از منفیتر شدن پتانسیل اسمزی محلول خاک و جذب و انباشتگی یونهای سمی، صدمه می بیند. در این بررسی، میزان سدیم و پتاسیم گیاه Lycopersicon peruvinaum، همچنین وزن تر و وزن خشک و نیز کلروفیل نسبی آن در ۴ سطح شوری صفر، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی مولار NaCl اندازه گیری شد. این پژوهش بر اساس یک طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار برای هر آنالیز انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده از نرم افزار sigma state 2 آنالیز Anova و تست Tukey استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش غلظت نمک، منجر به کاهش وزن تر گیاه شد و این کاهش، در غلظت ۱۵۰ میلی مولار نسبت به سایر غلظت ها بسیار مشهود بود. همچنین باعث کاهش معنی دار وزن خشک گیاه از غلظت ۶۰ میلی مولار تا ۱۵۰ میلی مولار نمک شد. افزایش سطح شوری هچنین، منجر به افزایش غلظت سدیم و افزایش غلظت پتاسیم گیاه شد.