سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ظهراب اداوی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان- خرمشهر، دانشگاه پیام نو
بهنام حبیبی خانیانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- دزفول، دانشگاه آزاد اسل
کامیار کاظمی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات میزان مختلف شوری آب آبیاری بر رشد وکیفیت ارقام چمن آفریقایی در خاک شور (۱۷/۲=Ece دسی زیمنس بر متر) یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه صنعتی اصفهان به اجرا در آمد. ده رقم چمن افریقایی به عنوان فاکتور اول و پنج سطح شوری(۳/۳۰، ۶/۹۳، ۱۰/۲۰، ۱۴/۸۰، ۱۷/۸۰ دسی زیمنس بر متر) آب به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. در طول آزمایش ارزیابی سطح برگ، وزن خشک بخش هوائی و ریشه، طول و تعداد استولن (دستک) اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش شوری آب آبیاری سطح برگ، وزن خشک قسمت هوایی، طول و تعداد استولن کاهش یافت. با افزایش شوری آب آبیاری از ۳/۳۰ تا ۱۰/۲ دسی زیمنس بر متر وزن خشک ریشه افزایش و پس از آن کاهش یاف ت. بدلیل اثر متقابل معن یدار شوری و ارقام ب رای بیشتر صفات، واکنش ارقام نسبت به شوری متفاوت ب د. در بین ارقام مورد مطالعه در این آزمایش از نظر کلیه صفات مورد اندازه گیری اختلاف معنی داری مشاهده شد که حاکی از تنوع ژنتیکی بالا بین ارقام چمن آفریقایی مورد مطالعه می باشد. در سطوح بالای شور ی، ارقام JP2 و Tifway از نظر وزن خشک برگهای سبز، ارقام ۳۲۰۰W18-4 و ISF2 از نظر وزن خشک ریشه، از نظر وزن خشک ریشه، ISF1 و Tifway از نظر تعداد و طول استولن و ارقام ۳۲۰۰W18-4 و Midlawn ازنظ ر میزا ن سطح برگ نسبت به سایرارقام برتری داشتند. در مجموع رقم Tifway در بین ارقام متحمل تر بود.