سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا شهسواری – دانشگاه زابل
طلعت یساری –
شهلا نجفی –

چکیده:

باتوجه به مناطق سرد درکشور و خسارت سرما برمحصولات زراعی بررسی ارقام مقاوم به سرما درافزایش تولید بسیارراهگشاست بررسی تحمل به سرمای ژنوتیپ گلرنگ درمزرعه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان طی سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ انجامشد دراین آزمایش بیست ژنوتیپ گلرنگ دربیست و هشتم مهرماه دریک طرحبلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار کشت گردیدند برای محاسبه درصد سرمازدگی تعدادبوته های سبز شده هرکرت قبل و بعد از وقوع سرما شمارش گردیدند. اثرژنوتیپ بردرصد سرمازدگی تعدادبوته های سرماز ده طول دوره های روزت و رسیدگی ودرجه روز رشدهای مربوطه ارتفاع بوته وزن هزاردانه عملکرد دانه و درصد روغن درسطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود ژنوتیپ های گل سفید اصفهان و KW4 بترتیب بیشترین و کمترین تحمل را به سرما داشتند و همچنین بیشترین و کمترین عملکرد دانه را نیز تولید نمودند ژنوتیپ های که دارای دوره روزت طولانی تری بودند تحمل بیشتری نیز به سرما داشتند و ضریب همبستگی بین ردصد سرمازدگی بوته ها با طول دوره روزت منفی و بسیار معنی دار بود.