سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه مردانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
عزت اله فرشاد فر – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
لیا شوشتری – عضو هیت علمی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانش

چکیده:

جوانه زنی از مهمترین مراحل رشد است که نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراکم مناسب گیاه در مزرعه محسوب می شود افزایش محصول در واحد سطح و گزینش ژنوتیپ های مقاوم به خشکی یکی از اهداف مهم به نژادی در هر محصول می باشد. به دلیل عدم امکان کنترل عوامل محیطی در مزرعه، تحقیقات آزمایشگاهی اهمیت ویژه ایی برای ارزیابی تحمل تنش خشکی خصوصاً در مرحله جوانه زنی پیدا نموده است. هدف این تحقیق ارزیابی واکنش ۲۰ لاین خالص مختلف گندم، تهیه شده از وسسه اصلاح بذر کرج، به تنش رطوبتی در مرحله جوانه زنی و تعیین ارقام متحمل به خشکی بود . در این بررسی پتانسیل آبی با ۸- بار) و در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه آزاد سلامی واحد ،-۴ ،-۲ ، استفاده از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ در سطوح ( ۰ کرمانشاه اجرا شد. این طرح به بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، با ۳ تکرار و ۲۰ بذر داخل هر پتری اجرا، و با متوسط جوانه زنی روزانه ،(MTG) متوسط زمان لازم برای جوانه زنی ، (RS) سرعت جوانه زنی ،(PG) صفات درصد جوانه زنی شاخص ،(SGI ) شاخص سرعت جوانه زنی ،(CVG) ضریب سرعت جوانه زنی ،(DGS) سرعت جوانه زنی روزانه ،(MDG) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بین ژنوتیپ های مورد (GSI) شاخص استرس جوانه زنی ،(GRC) بنیه، ضریب شدت جوانه زنی ۱۸ و ۸ در شاهد و ۱۲ در ۲- و ۴- و ۹ در ۴- نسبت به بقیه ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد ،۱۲ ، مطالعه ژنوتیپ های شماره ۱۹ ۶، در سطح ۸- و ۱۶ و ۶ در سطح ۴- نسبت به سایر ژنوتیپ ها ، ۷، ۸ ،۱۱ ،۱۳ ، بررسی متحمل تر بود و ژنوتیپ های شماره ۱۶ حساس تر بودند.