سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین پسندی پور – انجمن پژوهشگران جوان ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – استادیار پژوشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نرگس ریاحی – انجمن پژوهشگران جوان ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی بر جوانه زنی ، رشد گیاهچه ایی و عملکرد ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در سه فاز مختلف آزمایشگاه ، گلخانه و مزرعه در محل دانشکده و مزرعه تحقیقاتی دانشکده و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. جوانه زنی در شرایط آزمایشگاه بر روی ۱۰ ژنوتیپ گلرنگ در ۵ سطح پتانسیل اسمزی ( صفر و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲- بار) ایجاد شده به وسیله پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش دوم به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه ایی ژنوتیپ ها در گلخانه اجرا شد و سطوح خشکی اعمال شده شامل ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد ظرفیت زراعی خاک گلدان ها بود . این دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شدند. آزمایش سوم جهت بررسی واکنش عملکرد ژنوتیپ ها به تنش خشکی در شرایط مزرعه به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی طراحی شد. در این مرحله ۱۰ ژنوتیپ در سه دور آبیاری ( ۶ و ۹ و ۱۲ روز یکبار) مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاکی از اختلاف معنی دار بین سطوح خشکی از نظر تمامی صفات مورد بررسی در هر سه مرحله آزمایش بود به گونه ای که با افزایش میزان تنش از میانگین صفات به طور معنی داری کاسته شد. همچنین بین ژنوتیپ های مورد بررسی نیز اختلاف معنی داری مشاهده شد و هر کدام در سطوح مختلف تنش واکنش های مختلفی نشان دادند . د رمجموع سه ازمایش مختلف ژنوتیپ های بومی شیراز و اصفهان ۱۴ بالاترین و ژنوتیپ ۴۳۳-۷ پایین ترین میانگین صفات را داشتند.