سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی
نفیسه مهدی نژاد – عضو هیات علمی و دانشجوی سابق کارشناسی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه
سمیه محمد یوسفی – عضو هیات علمی و دانشجوی سابق کارشناسی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه

چکیده:

جوانه زنی یکی از مهترین مراحل رشد است که نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراکم مناسب گیاه در مزرعه محسوب می شود. در همین راستا به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی سه رقم جو، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در امد. ارقام جو شامل: والفجر، ریحان و سطوح خشکی ۱- و ۳- و ۷- بار و آب مقطر ( شاهد) بود. در این آزمایش درصد جوانه زنی، تعداد ریشه جانبی، طول ریشه چه و طول ساقه چه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی ( صفر به ۷-بار) کلیه صفات بطور معنی داری کاهش یافتند. طول ساقه چه نسبت به طول ریشه چه کاهش بیشتری در مقابل خشکی نشان داد و اثر متقابل خشکی×رقم بجز در صفت درصد جوانه زنی در بقیه صفات معین دار نبود. در بین ارقام مورد آزمایش رقم افضل تحمل بیشتری نسبت به دو رقم دیگر در مرحله جوانه زنی نشان داد.