سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزا غلامین – باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل
مجید خیاط نژاد – باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم دوروم آزمایشی با استفاده از ۳۰ ژنوتیپ گندم دورومدر سال زراعی ۹۰-۸۹ در دو شرایط تنش خشکی و نرمال درایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به اجرا درآمد. و با استفاده از شاخص های SSI, TOL,وsti,mp میزان حساسیت به تنش ارقام مورد مطالعه قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شرایط آبی بطور معنی داری ارتفاع گیاه تعداد دانهدر سنبل اصلی وزن سنبل اصلی وزن هزار دانه عملکرد وشاخص برداشت را تحت تاثیر قرار داد توده بومی boeufii از بیشترین عملکرد دانه در شرایط تنش و مطلوب برخوردار بود این ژنوتیپ از نظر شاخص برداشت وزن هزار دانه تعداد دانه سنبل اصلی و ارتفاع نیز در سطح مطلوبی قرار داشت این ژنوتیپ علاوه بر دارا بودن عملکرد بالا در شرایط مطلوب از تحمل قابل قبولی نسبت به تنش رطوبتی نیز برخوردار بود بیشترین همبستپی مثبت و معنی دار بین شاخصهای MP,STI وجود داشت که موثرترین شاخص ها برای گزینش ارقام مقاوم به تنش می باشند.