سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم فارغبال – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
سیده لیلا موسوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه

چکیده:

منظور ارزیابی تحمل به تنش سرما در بیست ژنوتیپ جو آزمایشی تحت شرایط مزرعه ای با طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تاریخ کاشت و گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در سال زراعی ۸۸-۸۷انجام گرفت. نتایج آزمایشات مزرعه ای نشان داد که اختلاف آماری معنی داری برای صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه حداقل در یکی از تاریخ های کاشت در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت. تیپرشد پاییزه نسبت به تیپ رشد بهاره از عملکرد دانه و ماده خشک کل بیشتربی برخوردار بود. اختلاف آماری معنی داری برای صفات ماده خشک کل و نشت یونی در مرحله ۴ و ۶ برگی تحت شرایط گلخانه ای حداقل در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت. ژنوتیپ ۱۸ بیشترین نشت یونی و(LT50= -17 را دارا بوده و ژنوتیپ ۱ در مرحله ۶ برگی و رشداپکس کمتر با میزان حداقل ( (LT50= -42 متحمل به سرما شناسائی شد. به نظر می رسد این صفات می تواند به عنوان معیار غیر مستقیم در ارزیابی تحمل به تنش سرما بکار رود