سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید شیرعلیزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محمدرضا زردشتی –
علیرضا عیوضی –
کاظم ستوده –

چکیده:

دمای پائین یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در کشت های پائیزه و اوایل بهار است. به منظور بررسی تحمل به تنش سرما در ارقام کلزا، آزمایشی تحت شرایط مزرعه ای و گلخانه ای در سال زراعی ۸۸-۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۵ رقم کلزا به نام های طلائیه، لیکورد، اکاپی، اپرا (ارقام پاییزه) وRGS رقم بهاره) کشت شد. نتایج تجزیه واریانس داده های مزرعه ای برای صفات تعداد دانه در غلاف، وزن خشک تک بوته ، قطر بوته و تعداد ساقه های فرعی، عملکرد دانه، و درصد روغن و در آزمایش گلخانه ای، صفات وزن خشک تک بوته ها در مرحله چهار برگی، شش برگی و هشت برگی و میزان نشت یونی ارقام در مرحله دو برگی، چهار برگی، شش برگی و هشت برگی حداقل در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف آماری معنی داری را نشان دادند. ارقام با تیپ پاییزه نسبت به بهاره تحت تنش سرما از عملکرد دانه و اجزای عملکرد بالاتر و درصد روغن کمتری برخوردار بودند. در بین ارقام، اپرا بیشترین عملکرد دانه ۶۰/۱۵گرم در متر مربع) وکمترین نشت یونی ( ۵۰ میکروزیمنس بر سانتیمتر) و ماده خشک بیشتر ( ۲۶۷ گرم در متر مربع) در مراحل مختلف رشدی داشت. در مقابل رقم اکاپی کمترین مقدار عملکرد۲۵/۶۵گرم در متر مربع) و بیشترین نشت یونی ( ۲۶۵ میکروزیمنس بر سانتیمتر) و کمترین ماده خشک ( ۱۴۳ گرم در متر مربع) را به خود اختصاص داد. دمای ۵۰ درصد کشندگی بوته ها در رقم اپرا در مرحله هشت برگی بیشترین میزان-۱۸/۴۸ درجه سانتی گراد) و در رقم اکاپی در مرحله چهار برگی کمترین میزان۱۱/۳۶- درجه سانتی گراد) را نشان داد. ضرایب همبستگی صفات نشان داد که عملکرد دانه با ارتفاع بوته و وزن خشک بوته همبستگی مثبت و معنی دار و درصد یون پتاسیم با قطر بوته و درصد روغن دانه با قطر بوته، وزن خشک بوته و عملکرد دانه همبستگی منفی و معنی داری داشتند