سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا خوش نظرپرشکوهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل ارقام کلزا درشرایط تنش آبی ازمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار طی دوسال زراعی درایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین به اجرا درآمد تیمارهای آزمایش عبارت بودند از دورآبیاری I به عنوان عامل اصلی درسه سطح شامل آبیاری پس از۵۰و۱۰۰و۱۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک کلاس A و رقم V به عنوان عامل فرعی درشش سطح شامل ELITE زرفام وOrient Okapi OPERA SLM-046 دراین تحقیق ازکلیه مراحل فنولوژیکی گیاه یادداشت برداری بهعمل آمد همچنین صفاتی نظیر ارتفاع بوته تعدادشاخه فرعی دربوته تعدادکپسول دربوته تعداددانه درکپسول وزن هزاردانه عملکرد دانه درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه اندازه گیری شدند نتایج تجزیه واریانس مرکب حاکی از اختلاف بسیارمعنی دار تیمارهای آزمایش و اثرات متقابل آنها بود نتایج مقایسه میانگین نشان داد که انجام آبیاری بعداز۵۰میلی متر تبخیر ازتشتک کلاس A بیشترین میزان عملکرد دانه عملکرد روغن و وزن هزاردانه را به همراه داشت و با افزایش دورآبیاری به میزان ۱۰۰و۱۵۰ میلیمتر تبخیر ازتشتک کلاس A این مقادیر بطور معنی داری کاهش یافت