سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد سرادار – کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
سیدمرتضی حیدری – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
حسنعلی لازمی – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
مهدی اسلام زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

تحلیل و تعیین ضریب ایمنی شیروانی های طبیعی یا دست ساز به دلیل مجاورت باسازه ها و موقعیت های مهم بویژه درمناطق شهری همواره مورد توجه است ضریب اطمینان بطور معمول توسط روشهای دوبعدی تعادل حدی تعیین میگردد با این حال ضریب اطمینان شیروانی می تواند به کمک نرم افزار FLAC2D با استفاده از روش کاهش مرحله ای مقاومت برشی تا وقوع ریزش صورت گیرد مقالات زیادی در مورد برتری نرم افزار FLAC2D وروش کاهش مرحله ای مقاومت برشی تا وقوع ریزش نسبت به روش تعادل حدی نگاشته شده است اغلب این مقالات شیروانی های ساده را مورد بررسی قرار داده اند ما در این مقاله ضریب ایمنی بدست آمده از نرم افزار FLAC2D با انواع روشهای تعادل حدی فلنیوس – بیشاپ، مورگنسترن – پرایس و جانبو در شیروانی های سادهو پیچیده از لحاظ شکل هندسی و لایه های زمین شناسی مقایسه شده است و کاربرد مناسب هر روش بررسی شده است.