سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ای
مجید شادمان بجاربنه – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه عل

چکیده:

امروزه استفاده از کامپیوتر در تحلیل و طرّاحی روسازی راه و فرودگاه، امری متداول و فراگیر شدهاست. نرم افزار KENSLAB یکی از برنامه های رایج در زمینه تحلیل روسازی راههای بتنی است. لیکن از این نرم افزار برای تحلیل روسازی فرودگاه کمتر استفاده میشود. در این پژوهش سعی شده است روسازی بتنی یک فرودگاه با نرمافزار KENSLAB برای بار چرخ سه هواپیمای متفاوت تحلیل شود و نتایج با نرمافزار FEAFAA که محصول اداره هوانوردی فدرال امریکا ) FAA ( است، مقایسه گردد. توضیح آنکه هر دو این نرمافزارها از تحلیل اجزاء محدود استفاده میکنند. مهمترین نتیجه این تحلیلها، تنش کششی در زیر دال بتنی میباشد که برای طرّاحی ضخامت رویه بتنی به کار میرود. مقایسه نتایج بین دو نرم افزار، همبستگی نسبتاً رضایتبخشی را نشان میدهد