سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا گنجی نوروزی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
علیرضا شکوهی – دانشیار دانشگاه بین ا لمللی امام خمینی قزوین
جمال محمدولی سامانی –

چکیده:

هدف این تحقیق توسعه مبانی هیدرولیکی لازم برای تعیین توابع خسارت کشاورزی است بدین منظور اندرکنش گیاه غیرمستغرق و جریان درحالت استاتیکی تحلیلی و سپس با ازمایش کشش رابطه ای میان حداکثر خسارت و تنش کششی ماکزیمم ساقه برقرارگردید دراین مطالعه حاصلضرب عمق در سرعت به عنوان اندکس معرف درتحلیل شکست گیاه تعیین و ثابت شد که نقطه شکست برای گیاهان با قطرثابت درقاعده گیاه بوده ولی برای گیاهان با قطرمتغیر به سطح آب نزدیک می شود بالاخره دیده شد که افزایش عدد رینولدز منجر به کاهش شدید نیروی کشانه و لذا مقاومت هیدرولیکی می گردد.