سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه غلامیان آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه
عباسعلی قزل سوفلو – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد گیوه چی – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سد خاکی بش قارداش به ارتفاع ۲۸ متر از بستر رودخانه و ۵۴ متر از پی در نزدیکی شهر بجنورد احداث میگردد. در طراحی سد از تحلیل دینامیکی برای اندازهدهی نهایی شیب شیروانیهای سد استفاده گردیده است. این تحلیل در دو مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول پاسخ دینامیکی سد به تاریخچه زمانی شتابهای افقی و قائم وارده به پی سد تعیین گردیده است. در این مرحله از تحلیل از روش اجزاء محدود دوبعدی استفاده گردیده و از روش خطی معادل برای منظور نمودن وابستگی رفتار دینامیکی مصالح به سطح کرنش استفاده شده است. در مرحله بعدی تغییر مکانهای سطوح لغزش مختلف در بدنه سد با در نظر گرفتن توزیع شتاب متوسط در توده خاک داخل هر یک از سطوح وپارامترهای مقاومت برشی دینامیکی مصالح محاسبه شده و در نهایت با توجه به پاسخ دینامیکی و تغییر مکانهای دائمی بدنه سد، ارزیابی نهایی از طرح بدنه سد و شیب شیروانیها انجام گرفته است.