سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مجید فضلعلی –

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی تحلیل ایفای نقشهای مدیران ازدیدگاه پیترسنگه و رابطه آن با ارزش مشتری درگروه صنعتی گلرنگ انجام گرفته است تحقیق حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی می باشدو ازنظر هدفجز تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته است جامعه اماری دراین تحقیق شامل کلیه کارکنان گروه صنعتی گلرنگ می باشد که تعدادشرکت های گروه صنعتی گلرنگ براساس اطلاعات س ال ۱۳۹۰مدیریت گروه صنعتی ۸شرکت مشغول به فعالیت هستند ازاین تعداد و با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده ازفرمول کوکران تعداد ۳۵۴ نفربعنوان حجم نمونه انتخاب شدند به منظور جمع آوری داده ها ازدوپرسشنامه نقشهای مدیران و اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شده است برای بررسی تحلیل ایفای نقش مدیران و رابطه آنبا اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری ازلگ خطی استفاده شده است. یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان داد که بین ایفای نقشهای مدیران و ارزش مشتری رابطه وجود دارد.