سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس همت – استاد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بدون تردید ورود ماشینهای کشنده ادوات مانند تراکتور و ماشینهای عملیاتی کشاورزی یکی از عمده عوامل افزایش بازدهی تولید در مزارع بوده است. از زمان ورود این ماشینها به سیستم تولید کشاورزی بررسی اثرات متقابلمحیط و ماشین بر روی یکدیگر یکی از موضوعات مورد علاقه محققین بوده است. در این میان یکی از مهمترین تاثیرهای ماشینهای سنگین کشاورزی بر روی محیط ایجاد فشردگیهای سطحی و عمقی در خاک بوده است. بررسی عوامل موثر بر فشردگی خاک در سطح و عمق، پیشبینی میزان فشردگی، تخمین و تحلیل توزیع تنش در زیر چرخ ادوات، محاسبه و شبیهسازی تنشهای خاک عمقی و سطحی در برابر بارهای وارده، توانسته کمک شایانی به پیشرفتروشهای جلوگیری از فشردگی خاک و راههای مقابله با آن در چند دهه گذشته بنماید. تاکنون مدلهای متعددی جهت پیشبینی فشردگی خاک در اثر عبور ماشینهای کشاورزی ارائه شده است. در این تحقیق تعدادی از مدلهای فشردگی خاک و همچنین مبانی و اصولی که این مدلها براساس آن ارائه گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است.