سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا وهدانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
آرش پیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنا ن

چکیده:

تحلیل اندرکنشی خاک و سازه که در راستای محاسبات تحلیل دینامیکی پیشرفته سازه ها در برخی از شرایط لرزه ای اثرات بارزی بررفتار ارتعاشاتی سازه و پی بهمراه دارد مورد بررسی قرارگرفته است براساس کارهای تحقیقاتی محققین مشهود در حوزه تحلیلهای لرزه ای خطی و غیرخطی سازه ها اثرات نرمی و انعطاف پذیری خاک همجوار پی های مدفون و نیمه مدفون سازه ها می تواند برروی مولفه های دینامیکی و طیفی پاسخ جابجایی و تنش در سازه های خاص اثرات تشدید کننده ای داشته باشد لذا در راستای پیشبرد اهداف طراحی لرزه ای سازه های مبنای طرح دراین مقاله با استفاده از تئوری های اندرکنش امواج لرزه ای خاک و سازه به کمک تکنیکهای تحلیلی و عددی روش حجم محدود انعطاف پذیر و روشهای زیرسازه و روسازه سه دسته از سازه های با سیستم قابی بتن مسلح میان طبقه و نیمه بلند به همراه شرایط دینامیکی انعطافپذیر پی و خاک نرم و با نرمی متوسط مورد تحلیل اندرکنشی قرارگرفته اند.