سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا آزادی کاکاوند – کارشناس ارشد سازه
محمد خان محمدی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

با نگاهی به تحقیقات انجام شده پیشین و داده های بدست آمده از زلزله ها میتوان دریافت که ستونهای بتن مسلح که درآ«ها میلگرهای برشی به میزان کم یا با فواصل زیاد بکاررفته است درحین زلزله دربرابر تخریب برشی و متعاقبا تخریب محوری آسیب پذیرند براساس داده های آزمایشگاهی بدست آمده با استفاده از سطح تخریب می توان عوامل موثر جهت شروع تخریب برشی و تخریب محوری درساختمان می شود را شناسایی نمود با شروع گسیختگی برشی درستون ظرفیت حمل بار محوری نیز شروع به کاهش می نماید جزئیات و میزان ارماتورگذاری عرضی تاثیر قابل توجهی بررفتار برشی محوری ستون خواهد داشت درایننوشتار با استفاده ازمدل اندرکنشی خمش برش و نیروی محوری پارامترهای تاثیر گذار درووقع تخریب های برشی و محوری مورد بررسی قرارمی گیرند درانتها نتایج بدست آمده از انالیز بارافزون یک مدل سه طبقه سه دهانه که یکبار براساس مدل مصالح تک محوری و یکبار توسط ضوابط آیین نامه ASCE/SEI 41 مدل گردیده اند نیز با یکدیگر مقایسه شدند که حاکی از وجود تطابق خوبی بین نتایج دو روش مدلسازی درمقدار جابجایی نسبی وقوع تخریب برشی است.