سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
قادر غنی زاده – استایدار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج
محمد تحقیقی حاجی علیزاده – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سیده پروین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

فسفر به عنوان یکی از مواد لازم جهت تغذیه و بقا موجودات دریایی علی الخصوص جلبکها می باشد از فسفر به همراه نیتروژن تحت عنوان مواد مغذی نوترینتها یاد می شود میزان متوسط فسفردر فاضلابهای شهری ۲ تا ۱۶ میلی گرم برلیتر می باشد که حضور ان به همراه نیتروژن وکربن در محیط های آبی باعث ایجاد پدیده اتریفیکاسیون در منابع آب دریاچه و برکه ها می گردد حذف و کاهش فسف رموجوددر پسابهای خانگی و صنعتی یکی از دغدغه های صنعت آب و فاضلاب می باشد از آنجا که درسالهای اخیر استفاده از روش جذب و جاذبهای مختلف به خصوص در مقیاس تحقیقاتی رواج زیادی یافته است ضمن این تحقیق به بررسی کارایی خاکستر استخوان هیدروکسی کلسیم آپاتیت به عنوان جاذبی طبیعی ارزان و در دسترس جهت حذف ارتوفسفات از محیطهای آبی در مقیاس ناپیوسته پرداختیم یکی از فاکتورهای مهم و تعیین کننده در افزایش کارایی فرایند جذب سطح یکنترل PH محیط و تعیین pHZPC نقطه ای از PH که طی آن بارهای سطحی جاذب برابر صفر می شود می باشد پس از تعیین pHZPC خاکستر استخوان مورد استفاده در این پژوهش که برابر با ۰/۱± ۷/۶ بود تاثیر PH های مختلف اسیدی و قلیایی در میزان حذف مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان حذف برای محلولها با غلظت اولیه ۱۰، ۵ و ۲ میلی گرم برلیتر فسفات پس از یک ساعت زمان تماس و سرعت ۱۵۰ دور در دقییقه در PH 4 رخ داد که این میزان به ترتیب برابر ۸۴، ۷۹/۶ و ۶۴ درصد حذف نسبت به میزان اولیه بود.