سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش دهستانی کلاگر – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه در بسیاری از سیستمهای صنعتی اعم از کورههای قوس الکتریکیDCدستگاههای جوشDCسیستمهای انتقالDCکلیدهای قدرتDC و موارد مشابه دیگر، چه بهصورت عملکرد طبیعی و چه بهصورت بروز خطاهای قوسی در سیستم، با پدیده قوسDC مواجه هستیم. از اینرو مطالعه دقیق فیزیک قوس DCو نیز بررسی تحلیلی مشخصههای آن جهت اشراف بر رفتارالکتریکی قوسDC و نحوه شکلگیری، دوام و ناپایداری آن ضروری به نظر میرسد.در این مقاله بر پایه نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفتهدرخصوص قوسDC و با رویکردی تحلیلی، مشخصه-های دینامیکی و استاتیکی قوسDC و نیز نحوه تغییرات پارامترهای قوس اعم از شعاع، مقاومت الکتریکی، ولتاژ، جریان و توان قوس مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. جهت بررسی موارد فوق، قوسهای آزاد سوز در هوای باز ۱ مدنظر قرار گرفته و فرض میشود که افروزش قوس با جدا نمودن الکترودهای متقابل ۲ سری با یک اندوکتانس مناسب، صورت پذیرد