سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میلاد ریسمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدسعید سعیدی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
بهار فیروزآبادی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله مدلی تاخیری برای پدیده انتقال جرم ارایه شده است درادامه با روشی تحلیلی توزیع دقیق مکانی و زمانی غلظت یک سیال درجعبه ای کهدرابتدا درغلظت ثابت بوده و درلحظه ای صفر غلظت ابتدای آن افزایش یافته است به دست آمده است برای اعتبارسنجی مدل فیک و مدل تاخیری ارایه شده از شبیه سازی دینامیک ملکولی سیال لنارد – جونز استفاده شده است با استفاده از نتایج شبیه سازی دینامیک ملکولی زمان آسودگی بی بعد سیال لنارد جونز آرگون و نتایج شبیه سازی دینامیک ملکولی برای مقایسه با مدلهای ارایه شده بی بعد شده است نتایج نشان داد که درزمانهای کوتاه توزیع حاصل ازمدل فیک و تاخیری پیش بینی می شود به رفتارشبیه سازی دینامیک ملکولی نزدیکتر می باشد طبق نتایج شبیه سازی دینامیک ملکولی همانطور که مدل تاخیری پیش بینی می کند شوک جرمی بهوجود آمده با سرعت ثابت به سمت انتهای جعبه حرکت می کند.