سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد خان محمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
حمداله بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

مروری بر بافت سنتی شهرهای ایران، به ویژه پایتخت ، بیانگر گستردگی استفاده از بناهای آجری در سالهای گذشته بوده است .گرچه نوسازی این بناها در شهرها در حال انجام است اما گستردگی این بناها و همچنین لزوم نگهداری برخی از بناهای قدیمی وعدم مقاومت و شکل پذیری کافی در این ساختمان ها باعث شده تا بررسی روشهای مقاوم سازی، قسمتی از علم مهندسی را به خوداختصاص دهد. یکی از روشهای موثر و متداول برای مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیر مسلح استفاده از پوشش شاتکریت مسلحشده با شبکه آرماتور به سطح دیوار است. برای ارزیابی رفتار دیوار آجری تقویت شده با روکش نمی توان از روشهای تحلیلی مبتنی بر معادلات ساده نظریه الاستیسیته استفاده کرد. لذا به کارگیری روشهای عددی در این زمینه اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش برای ارزیابی رفتار دیوار آجری تقویت شده با روکش مسلح، مدلسازی دیوار آجری به شیوه ماکرو و با استفاده از المانهای رشتهای انجام گرفته است. برای اطمینان از صحت مدلسازی، از نتایج تست انجام گرفته بر روی یک نمونه دیوارآجری تقویت شده با بتن پاشی یکطرفه در دانشگاه تهران برای کالیبراسیون مدل استفاده شده است. در نهایت بر روی مدل کالیبره شده مطالعه پارامتریک صورت گرفته است.