سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
محسن لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله
نوید سیاه پلو – دانشجوی دکتری مهندسی عمران زلزله

چکیده:

هردوره تناوب ارتعاش یک پارامتر کلیدی درارزیابی نیاز لرزه ای است که می تواند با استفاده از رابطه های تجربی و تحلیلی معین برروی مدل ساختاری سازه مورد ارزیابی قرارگیرد حضور عناصر خارجی و یا داخلی میانقاب معمولا به عنوان عناصر غیرسازه ای درنظر گرفته می شود و بطور کلی درمدلسازی درنظرگرفته نمی شوند هرچند که این عناصر میتوانند به میزان قابل توجهی سختی جانبی ساختمان بتن آرمه را افزایش دهند دراین مطالعه نتایج حاصل از آنالیز انجام شده برمدلهای ۳ بعدی ساختمان با حالات مختلف ساختاری ارتفاع مساحت نسبت بین ابعاد طرح وویژگیهای میانقاب ارایه شدهاست فرمول ساده شده اس براساساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی اطلاعات عددی به دست آمده ارایه گشته و مورد بحث قرارگرفته است.