سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام رهنما – سازمان صنایع دفاع کارشناس ارشد مکانیک
مسعود سلطان زاده – سازمان صنایع دفاع کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

در این پژوهش حل الاستیک اتصال استوانههای با ضخامت متفاوت تحت فشار داخلی استاتیکی ارائه شده است. حل لبهای که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، ممان خمشی و نیروی برشی را در یک المان پوسته دورانی در نظر میگیرد و بدین وسیله نتایج دقیقی از توزیع تنش محیطی و طولی را در طول استوانههای به هم متصل شده ارائه میکند. نتایج روش حاضر با نتایج بدست آمده از روش المان محدود با استفاده از نرم افزارANSYSمقایسه شده و در هندسههای مختلف تاثیر ناپیوستگی بر روی توزیع تنش در ناحیههایی که ضخامت تغییرمیکند مورد مطالعه قرار میگیرد