سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد میانرودی – دا نشجوی کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق با روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزارPlaxis مطالعه ی تحلیلی روی مدل های دو بعدی دیوار حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر با مهار انجام گرفت . این مطالعات شامل بررسی تغییرات نیروی برشی درارتفاع دیوار حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر کوتاه در اثر تغییرات جنس خاک پشت دیوار ، نوع دیوار ، ضخامت دیوار انعطاف پذیر و ارتفاع دیوار در طی مدت وقوع زلزله می باشد . نتایج نشان داده اند که : ١- مقدارنیروی برشی ایجاد شده در دیوار صلب بیشتر از دیوار حایل انعطاف پذیر است ٢- مقدار نیروی برشی ایجاد شده در دیوار حایل انعطاف پذیر و صلب با افزایش ارتفاع دیوار افزایش می یابد ٣- در دیوار حایل انعطافپذیر ۵ متری هر چقدر که وزن مخصوص خاک پشت دیوار بیشتر باشد مقدار نیروی برشی ایجاد شده در دیوار بیشتر است ولی در در دیوار انعطاف پذیر با ارتفاعی بین ١٠ تا ٢٠ متر علاوه بر وزن مخصوص خاک می بایستی به فاکتور تکیه گاه جانبی دیوار از دیدگاه جنس خاک توجه شود . ۴- در دیوار حایل صلب با ارتفاعی بین ۵ تا ٢٠ مترمقدار نیروی برشی علاوه بر وزن مخصوص خاک پشت دیوار به تکیه گاه جانبی دیوار از دیدگاه جنس خاک بستگی دارد.