سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کورش صیاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات سازه هوافضا تهران

چکیده:

کمانش موضعی شبکه در استوانه مشبک کامپوزیتی تحت بارمحوری فشاری درفاصله بین دو گره مجاور در ریبهای هلیکال در صفحه پوسته دراثر نیروها و ممانهای خمشی درمحل گره های شبکه و برش بین لایه ای در شبکه اتفاق می افتد دراین خصوص در تمامی دلهای تحلیلی ارایه شده از اثربرش بین لایه ای شبکه و به تبع آن از اثر ممانهای خمشی در گره ها صرف نظر می شود که این موضوع سبببروز خطای قابل توجه بین نتایجتحلیل و تست میشود برای تحلیل کمانش موضعی شبکه با درنظر گرفتن اثر برش بین لایه ای شبکه و ممانهای خمشی ظاهر شده در گره ها فرض می شود که ریبهای هلیکال دارای سختی های کشش فشار، خمشی و سختی برشی باشند و برای ریبهای حلقوی فقط سختی کشش فشار درنظر گرفته میشود و بکمک معادله دیفرانسیل خیز و روش اویلر باربحرانی مربوطه استخراج می گردد.