سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود جعفری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیعمران
علی کیهانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
فرنوش باسلیقه – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

درروشهای معمل تحلیل لرزها ی پل ها فرض براین است که پایه های پل درهنگام زلزله تحت تحریک یکسان قرار میگیرند حال آن که درسازه های بلند مثل پلها که فاصله بین پایه ها معمولا زیاد است این فرض واقع گرایانه نیست زیرا اولا امواج زلزله درزمان های متفاوتی به پایه های مختلف پل می رسد ثانیا امواج درحین عبور از لایه های خاک دچار شکست بازتاب و میرایی میشوند که حرکت درپایه های مختلف پل را از اهم متمایز می کند نکات فوق باعث می شود که دراکثر مواقع نسبت به حالتی که پایه های پل تحت تحریک یکسان قرارمیگیرند نیروی اضافی درسازه ایجاد شود دراین مقاله اثر عوامل مختلف تحریک چندتکیه گاهی روی پاسخ سازه پل بادرنظرگرفتن شرایط خاص ساختگاه مورد بررسی قرارمیگیرد.